Polityka Cookies

Polityka cookies sporz?dzona zosta?a zgodnie z obowi?zkami wynikaj?cymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, kt?re wesz?y w ?ycie 22 marca 2013 roku. Obowi?zki te podobnie s? realizowane w ca?ej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Niniejsza polityka cookies dotyczy us?ug oferowanych w ramach tej strony (Serwis).
Serwis nie zbiera w spos?b automatyczny ?adnych informacji, z wyj?tkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowi? dane informatyczne, w szczeg?lno?ci pliki tekstowe, kt?re przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z kt?rej pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator tej strony.

Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:

  • dostosowania zawarto?ci stron internetowych do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeg?lno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie U?ytkownika Serwisu i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, kt?re pomagaj? zrozumie?, w jaki spos?b U?ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci;

W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze typy plik?w cookies: sesyjne (session cookies) oraz sta?e (persistent cookies). Cookies sesyjne s? plikami tymczasowymi, kt?re przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). Sta?e pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plik?w cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika.

W ramach Serwisu stosowane s? nast?puj?ce rodzaje plik?w cookies:

  • niezb?dne pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpiecze?stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • wydajno?ciowe pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • funkcjonalne pliki cookies, umo?liwiaj?ce zapami?tanie wybranych przez U?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu U?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z kt?rego pochodzi U?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.;
  • reklamowe pliki cookies, umo?liwiaj?ce dostarczanie U?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.

W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plik?w cookies w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika. U?ytkownicy Serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych plik?w cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczeg?lno?ci w taki spos?b, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plik?w cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu U?ytkownika Serwisu. Szczeg??owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plik?w cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).

Operator Serwisu informuje, ?e ograniczenia stosowania plik?w cookies mog? wp?yn?? na niekt?re funkcjonalno?ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog? by? r?wnie? przez wsp??pracuj?cych z operatorem Serwisu reklamodawc?w oraz partner?w.

Wi?cej informacji na temat plik?w cookies dost?pnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przegl?darki internetowej.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci wygody u?ytkowania. Dalsze przegl?danie serwisu oznacza, ?e wyra?asz zgod? na wykorzystywanie przez nas plik?w cookies. Je?li chcesz uzyska? wi?cej informacji lub chcesz korzysta? z serwisu bez wyra?ania zgody na pliki cookies, zapoznaj si? z nasz? Polityk? prywatno?ci i wykorzystywania cookies. Wi?cej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close